Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

yox
5307 88c8 500
Reposted fromverronique verronique viatulele tulele
yox
yox
8591 464e
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viapotrzask potrzask
yox
yox
5603 bb82 500
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viapotrzask potrzask
yox
2122 f90f 500
Reposted fromnfading nfading viapotrzask potrzask
yox
2050 f6a9 500
Reposted fromseverine severine viapotrzask potrzask
8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

5919 4acd
Reposted fromkattrina kattrina viatulele tulele
yox
8320 b9b4
Reposted fromlittlefool littlefool viatulele tulele
yox
7859 ce1b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatulele tulele
yox
yox
yox
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viapassionative passionative
yox
8411 557b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
6531 5a1c 500

soundsnaked:

Source: @deynn

Reposted fromruthieful ruthieful viatulele tulele
yox
7654 84c9
Reposted fromemblemat emblemat viatulele tulele
yox
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl