Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

yox
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
yox
2458 4349
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki
yox
2901 aad5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapomruki pomruki
yox
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
yox
3665 ce8d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki
yox
0091 e7f5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapomruki pomruki
yox
0373 461f
Reposted fromoutline outline viapomruki pomruki
yox
0667 3164 500
Reposted fromoll oll
yox
0668 90c5 500
Reposted fromoll oll
yox
0670 e4ad 500
Reposted fromoll oll

June 13 2017

7402 f8dd
Reposted fromemeerydafabcat emeerydafabcat viahormeza hormeza
yox
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
4822 9336
Reposted fromamatore amatore viahormeza hormeza
0657 3815 500

hauntedbystorytelling:

A man appears to be giving fishing lessons to a group of women with their dresses hiked up, ca. 1915 / src: Getty Images

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viahormeza hormeza
yox


I’ve had dreams like that, Piotr Jabłoński
1573 b985 500
Reposted fromPrincipalCellist PrincipalCellist viahormeza hormeza
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viadoubleespresso doubleespresso
yox
yox
7607 d7a7 500
yox
...po prostu żyj dniem dzisiejszym. Tylko dziś jest ważne. Wczoraj może nas zepchnąć w żale i smutek. Jutro może spowodować, że będziemy się bać. Lecz z dziś, z tym jednym dniem życia, poradzimy sobie.
— Regina Brett
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl