Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

yox
2573 a15a
Reposted frompesy pesy viahormeza hormeza
yox
0918 c213 500
Reposted fromsosna sosna viapotrzask potrzask
yox
0724 cd44
Reposted fromscorpix scorpix vianyaako nyaako
yox
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viahormeza hormeza
5287 2b3f 500
Reposted fromcarolinecrane carolinecrane viahormeza hormeza
yox
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viahormeza hormeza
yox
3438 d9de 500
Reposted fromUbik Ubik viahormeza hormeza
yox
2204 a16a 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viapomruki pomruki
yox
6266 1a87 500
Reposted fromoutoflove outoflove viatulele tulele
yox
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapomruki pomruki
yox
yox
2517 5cfe
Reposted fromoutoflove outoflove viapomruki pomruki
yox
Golden Gate, San Francisco.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapomruki pomruki
yox
1981 286b 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viapomruki pomruki
yox
8015 da26 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki
yox
Reposted fromFlau Flau viapomruki pomruki
yox

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

http://kobietanakonkretach.pl/samotnosc-w-wielkim-miescie/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
yox
2435 a2d1 500
Reposted fromzciach zciach viahormeza hormeza
yox
2438 ed27
Reposted fromscorpix scorpix viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl