Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

2496 2c99 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vianyaako nyaako
yox
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya vianyaako nyaako
9626 2865
Reposted frombrumous brumous vianyaako nyaako
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna vianyaako nyaako
6254 3803
Reposted fromkostuchna kostuchna vianyaako nyaako

October 07 2017

yox
1475 1847 500
Reposted fromhormeza hormeza vianyaako nyaako
9362 6cb1 500
Reposted fromgivemedinosaurtea givemedinosaurtea viadusz dusz
yox
0857 5c1a
Reposted fromnyaako nyaako
yox
1004 673c
Reposted fromnyaako nyaako
yox
1155 ba5a 500
Reposted fromnyaako nyaako
yox
5619 7453
Reposted fromretro-girl retro-girl viapomruki pomruki
yox
Rusałka mi się podoba. Jest podobna do kotka. Nie takiego puszka z pocztówki, ale bezdomnego, chudego, o nieprawdopodobnie pięknych oczach. Takie koty zabierasz ze sobą, nawet gdy do ciebie nie lgną.
— Mariam Petrosyan – Dom, w którym...
Reposted fromnyaako nyaako
yox
- Ciekawe dlaczego wszystkie twoje bajki są takie okropne, Tabaki? - Bo ja sam jestem okropny. I w moim rozumie rodzą się potwory.
— Mariam Petrosyan – Dom, w którym...
Reposted fromnyaako nyaako
yox
1925 34a4
yox

October 06 2017

3786 0d34 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viahormeza hormeza
8173 ae8c 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahormeza hormeza
6927 6e6d
Reposted fromkattrina kattrina viahormeza hormeza
yox
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl