Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

yox

September 07 2019

yox
3849 bcb8 500
Reposted fromxawery xawery viausmiechprosze usmiechprosze
yox
yox
2986 2f7f 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianyaako nyaako
yox
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
Reposted fromdepresja depresja vianyaako nyaako
yox
6627 dc8b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianyaako nyaako
yox
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromnyaako nyaako

September 04 2019

yox
7549 a705 500
Reposted fromLane Lane vianyaako nyaako
yox
7375 718e 500
yox
3816 44b8 500
Reposted fromcorvax corvax viaojtam ojtam
yox
2279 deab 500
Reposted fromtfu tfu viaojtam ojtam

September 01 2019

yox
Reposted fromoll oll vianyaako nyaako
yox
9008 cafb
Reposted frompunisher punisher vianyaako nyaako
yox
3140 8cd4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianyaako nyaako
yox
6766 3cd6 500
Reposted fromnyaako nyaako viahormeza hormeza
yox
4381 fab4
Reposted fromimradioactive imradioactive viahormeza hormeza
yox
1148 64e2 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
yox
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl