Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

yox
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
yox
4116 6f03 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
yox
2227 7b09 500
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaoll oll
yox
9241 4a51 500
Reposted fromelles elles viaoll oll
yox
8916 81d1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
yox
9073 d9e2
Reposted fromemsik emsik viaoll oll
yox
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viaoll oll
yox
"Nic już nie czuję."
Ciągle to sobie powtarzam jakbym chciała sprawić, że nagle sama w to uwierzę. Ale nie mam podstaw, by wierzyć. Zbyt wiele emocji we mnie wywołujesz. O kilka sekund za długo przyglądam się Twojej twarzy na zdjęciach i wsłuchuję się w Twój głos na video. O kilka miesięcy za mało upłynęło, żebym nic nie czuła.
Reposted frompomruki pomruki
yox
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand "Siedem dalekich rejsów"
yox
3737 b450 500
yox
6825 1737
Reposted fromkarahippie karahippie viatulele tulele
yox
3514 e7dc 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatulele tulele
yox
3366 596c
Reposted fromEtnigos Etnigos viatulele tulele
yox
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viatulele tulele
yox
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viapassionative passionative
yox
4681 06a3
yox
4139 8251
Reposted fromonlyman onlyman viatulele tulele
yox
7141 fe5b 500
Reposted fromsavatage savatage viapomruki pomruki
yox
Była pewna, że te ramiona są jej domem, schronieniem, ostoją.
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viatulele tulele
yox
5266 27cf 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl